Könyvek

Karácsonyi meglepetésként most minden könyvet dedikálva küldünk!

A "szürke dominanciás"


Megjelent: 2016

A Prológusból:

 Az ötödik politikai portrékötetemet tartja kezében az olvasó. Az első négy a harmadik Magyar Köztársaság miniszterelnökeiről készült, éspedig háromról: Antall Józsefről, Orbán Viktorról (róla kettőt írtam) és Gyurcsány Ferencről. Hogy jöhet utánuk Simicska Lajos, hogy kerül a csizma az asztalra? – kérdezhetik. Hisz ő nemhogy kormányfő nem volt, de egy rövidéletű (és botrányos) adóhivatali elnökségen túl sosem töltött be semmilyen közfunkciót (annak is már két évtizede). Mi több, a működése évtizedeken át a nyilvánosságot kerülve, a háttérben (ha nem a tilosban) zajlott. Akiről jó másfél évtizedig még fotót sem tudtak készíteni...

            Mindez igaz. Ám ezzel együtt biztos vagyok benne, hogy Simicska mindennek dacára történelemformáló személyiség: a huszadik század végi, huszonegyedik század eleji magyar társadalomfejlődés (ez nem progresszióként, csak processzusként értendő) kulcsszereplője. (Volt – tehetnénk hozzá, de ebben sem lehetünk biztosak.) Kevesen hatottak nála erősebben a hazai viszonyainak alakulására az utóbbi évtizedekben, noha az ő hatása nem közvetlenül (hatalomgyakorlás által), hanem közvetve: meghatározó befolyásként érvényesült.

Orbán Viktor és a Fidesz tevékenységén keresztül.

Orbán és Simicska hosszú évtizedekig elválaszthatatlanok voltak egymástól. Noha közülük nyilván az előbbi, a politikus nyomta rá direkt és látványos módon a maga személyes bélyegét hazánk történetére, az ő politikusi személyiségének szerves részévé, szubsztanciális alkotóelemévé lett az a bizonyos másik: a Simicskáé. Beépült a karakterébe, a működésébe. Inspirálóként, mintaadóként, bajtársként, cinkosként, egy ideig afféle társuralkodóként, végül megveszekedett ellenségként…

További és megrendelés...
Ára: 2520 Ft

A fideszes rablógazdaság


Megjelent: 2013

Részlet az előszó, illetve a hátsó borító szövegéből:

Két éve – 2011 őszén – jelent meg A politika fertője című könyvem, amelyben a magyar pártfinanszírozás törvénytelen működését mutattam be… A politika fertője csupán egy fejezet erejéig foglalkozott a most regnáló Orbán-rezsim ez irányú tevékenységével. Ebben a könyvben, amely A fideszes rablógazdaság címet viseli, megfordulnak az arányok: az előző húsz évet summázó első fejezetek után az összes többi a 2010-es fordulatot követő világot igyekszik majd bemutatni. A bevezető visszatekintésre azért van szükség, mert amennyire biztos, hogy 2010-től új világ következett a politika feketegazdaságában (is), olyannyira biztos, hogy ez nem a semmiből állott elő…

Ebből a könyvből az derül ki, hogy a Fidesz valójában rablóbandaként működik. Noha a leírtakban bőséges alátámasztást nyer mindez, az állítás talán még azokat is meghökkenti, akik elolvasták a szöveget, és egyébként is a mai rezsim távozását szeretnék. Pedig az állam rablóbandaként való működéséről másfélezer éve megfogalmazta már a maga súlyos tételét De civitate Dei című művében Szent Ágoston: „Igazságosság hiányában mi egyebek a királyságok, mint nagy rablóbandák?”

Christoph Horn, a bonni egyetem filozófiaprofesszora írta ennek kapcsán: „Mert a rablóbanda is mi egyéb, mint parányi birodalom? Ez is emberekből álló csapat. A vezér parancsolata kormányozza, a közösségi egyezség fűzi össze, és a megállapodás szerint osztozkodnak a zsákmányon. Ha egy ilyen gonosz banda az elvetemült emberek csatlakozása által annyira megnövekszik, hogy már bizonyos vidéket a kezébe kerített, akkor letelepszik, városokat foglal el, népeket igáz le, és felveszi a királyság többet mondó elnevezését. Nem mintha megszűnt volna kapzsisága, de most már nem lehet emiatt megtorolni.”

További és megrendelés...
Ára: 1000 Ft

A 2006-os ősz


Megjelent: 2012

Részlet az könyv előszavából:

2006 őszén új fejezet kezdődött a rendszerváltozás utáni magyar politika történetében. Amit akkor legföljebb sejthettünk, ma már tudjuk: az utolsó fejezet. Amely – az erőszakos ősz és a zaklatott kormányzati ciklus után – végül az 1989-90-ben békésen született demokratikus rendszer bukásával végződött…

Az idő múltával egyre szenvedélyesebben érdekelt, mi is történt valójában a 2006-os ősz eseményeinek vad forgatagában. Az elmúlt esztendőben minden anyagot elolvastam, áttanulmányoztam, elemeztem, amihez hozzá tudtam férni. A korabeli szakértői bizottsági jelentéseket (Gönczöl, Morvai); a rendőrségi szakmai vizsgálatok eredményeit (Ignácz, Papp); az egykori parlamenti bizottsági ülések jegyzőkönyveit (a nyolcvan évre titkosított, majd a titkosítás alól feloldottakat is); az új kormányfő által célirányosan megbízott politikus dolgozatát (Balsai); a győzelem után létrehozott parlamenti vizsgáló bizottság (Gulyás) összes jegyzőkönyvét, az abban szereplő tanú-meghallgatásokat; a TASZ, a Helsinki Bizottság (és más bizottságok) állásfoglalásait; a médiában megjelent tengernyi korabeli tudósítást, illetve a jóval gyérebben csordogáló ilyen-olyan elemző, oknyomozó anyagokat, filmeket, könyveket stb. Hosszan beszéltem az egykori események néhány koronatanújával, főszereplőjével – a rendfenntartó erők és a titkosszolgálatok köréből is (őket nincs módomban megnevezni).

Az így megismert sok-sok valóságelem – s a köztük egyre nyilvánvalóbbá váló összefüggések – nyomán plasztikus és reális képpé álltak össze számomra a 2006-os ősz eseményei. Kontúros, éles, hiteles képpé, amely a korábban sejtettnél-látottnál is sokkal megdöbbentőbb és izgalmasabb. Ezen a képen nemcsak a történtek táthatók jól, de azok meghatározó, sorsfordító szerepe és jelentősége is…

További és megrendelés...
Ára: 1000 Ft

A politika fertője


Megjelent: 2011

Részlet a könyv előszavából:

A korrupció fogalmát nem ítélem sem elég súlyosnak, sem elég pontosnak a magyar politikai gépezet – mindenekelőtt a pártok – törvénytelen működésének leírására. A törvénytelenség elsősorban anyagi értelemben valósul meg, ám ez a párt- és állami szféra működésének egészére kihat, a teljes politikai szervezetet megfertőzi, beleértve magukat a szereplőket is. Nem a retorikai hatás kedvéért választottam a könyv címéül szolgáló metaforát. Hanem mert a szóba jöhető fogalmak közt nem találtam alkalmasat annak a tárgynak a megjelölésére, amiről írni akarok.

Nem vesztem el a részletekben. Nem bogozom vég nélkül a szövevényes korrupciós ügyek szálait, nem válik egy idő után követhetetlenné az olvasó számára a sok cég- és személynév. A politika fekete pénzeinek főútvonalait követem nyomon. Az egészet mutatom meg a részletek tükrében…

A könyv írása közben sok dolgot megértettem a magyar politika húszéves történetének olyan mozzanataiból is, amelyek első látásra nem tartoznak az anyagi ügyek közé. Tisztábban látom a magyar demokrácia bukásának okait…

További és megrendelés...
Ára: 1000 Ft

Bibó brevárium


Megjelent: 2011

Bibó István a XX. századi magyar politikai gondolkodás egyedülálló alakja. Elemzéseit a bennük komplex módon érvényesülő történeti, jogtudományi, politikai, etikai, szociológiai és szociálpszichológiai szemlélet teszi páratlanná. A "bibói" szellemiség titkát mégis két dolog adja: az egyedülálló intellektuális és az egyedülálló morális minőség - s a kettő elválaszthatatlan egysége. A gondolkodását átható keresztyén - egyben polgári és demokrata - moralitás tudniillik cselekvési parancsként is szolgált Bibó számára. Ez emelte őt bizonyos helyzetekben magától értetődő természetességgel a hétköznapok szintje fölé, s tette olyan erkölcsi fenoménná, akinek a példáját honfitársai nemigen követhették ugyan, ám az mégis örök érvényűvé vált a nemzet számára.

Érdemen felüli megtiszteltetés volt számomra elkészíteni ezt a válogatást a Bibó István Közéleti Társaság fölkérésére, amelyből mindenki számára kiderülhet: Bibó legfontosabb gondolatai ma időszerűbbek, mint valaha.

További és megrendelés...
Ára: 1000 Ft

Húsz év


Megjelent: 2010

Publicisztikai munkásságom válogatott gyűjteménye. Az időrendben egymást követő főbb írások elé bevezetőket írtam, melyek a megjelenés körülményeit, illetve következményeit mutatják be. E kommentárokból kirajzolódik a publicista és a politikus pályaképe.

Részlet az Előszóból:

A kötet publicisztikai munkásságom legjavát tartalmazza. A címben jelzett húsz évnél hosszabb időt fog át: az első írás 1987 nyarán született, az utolsó 2010 őszén. Egy időben lettem politikai szereplő és közíró – MDF-alapító, országgyűlési képviselő és publicista –, minthogy egy cél vezérelt: részt venni a magyar parlamentáris demokrácia megteremtésében. Később a megvédelmezésében. Az előbbi sikeres volt – az utóbbi nem.

A politikából hamar kiszálltam, mert kiderült: a kétfajta szerep nem egyezik. A maga igazságait – másokkal együtt – megvalósító politikus és a maga igazságait – másokra való tekintet nélkül – kimondó publicista akkor sem fér meg tartósan egy személyben, ha igazságaik ugyanazok. Alkatomnak az utóbbi – az egyszerűbb – magatartás felelt meg.

Politikai közíróként nem haboztam állást foglalni valami vagy valaki mellett, illetve ellen. Írói függetlenségemet nem a formális középen állásban, hanem az értékrendem szerinti állásfoglalásban kerestem és találtam meg. Nem egyenlő mérési eredményre, hanem egyenlő mérce használatára törekedtem. Nem bánok semmit: minden cikkemet vállalom. Aki elolvassa őket, láthatja: nem változtam az idők során. A parlamentáris demokrácia – konzervatív liberális – híve voltam és maradtam. Politikusi eszményképem ma is Antall József. Régi barátaimtól jórészt elszakadtam: ők Orbánhoz voltak hűek, én önmagamhoz.

Publicistaként valójában egyidős vagyok a harmadik Magyar Köztársasággal. Az utóbbi története most véget ér – az enyém még nem…

További és megrendelés...
Ára: 1000 Ft

Arcmás


Megjelent: 2009

2009 novemberében jelent meg. A kezdetektől végigkísérem benne Orbán Viktor politikai pályafutását pontról pontra dokumentálva, hogyan jutott el a Fidesz vezére a baloldali liberalizmustól a jobboldali populizmusig, hogy lett eközben a demokratikus rendszerváltozás hőséből a parlamentáris demokrácia mindenre elszánt ellensége. Az utolsó két fejezetben a prognosztizáltam a Fidesz kétharmados győzelmét és azt, hogy Orbán ennek birtokában villámgyorsan felszámolja a demokratikus berendezkedést és autokratikus hatalmat épít ki.

Bundula István két évvel később ezt írta a Magyar Narancsban: „Elhíresült választás előtti prognózisa Orbán eljövendő második kormányzásáról nem „gyűlölködésből” fakadó „riogatás” volt, hanem az Orbán addigi tettei és nyilatkozatai alapján vázolt alternatíva kifejtése. A politikai közírás gyatra mentális állapotát mi sem jelzi jobban, mint hogy a Debreczeni-írás akkori gúnyos vagy dühödt kommentátorai közül máig nem akadt senki, aki elismerte volna: bocs, de Debreczeni József lesajnált előrejelzése volt a legpontosabb mind közül.” (Bundula István: A romlás története. Magyar Narancs, 2012. 01. 07.)

További és megrendelés...
Ára: 1000 Ft

Ne bántsd a cigányt!


Megjelent: 2014

Ez a könyv egyszerre szociológiai látlelet és politikai vitairat. Empátiával és tapintattal közelít a tárgyához, de nem ismeri a tabukat… Magát a problémát akartam exponálni, mert amíg ennek a szörnyű súlyával nem szembesülünk, addig minden javaslat meddő és hiábavaló. Senki sem fogja szeretni ezt a könyvet. Se a romák, se a nem romák; se a baloldaliak, se a jobboldaliak; se a mérsékeltek, se a szélsőségesek. Ám ha nemcsak kiátkozzák a szerzőt, de vitába is szállnak az általa leírtakkal, már megérte…

Az aktív adó- és járulékfizetők utódlása apad, a passzívaké (ők már nem fizetnek adót, illetve sose fizettek) árad. A teherhordók száma csökken, a teher nő. A fiatalok kivándorlása sietteti a végkifejletet: bevételek híján megrogyó állam; ellátatlan, védtelen öregek; kitéve a segélyek elapadása folytán éhezők fosztogatásainak.

Ez vár ránk: a harmadik világ. Ha nem tudjuk integrálni a társadalom alatti létbe szorult – jórészt roma – tömegeket. Lyukas csónakban ülünk. Ömlik be a víz: több, mint amit tudunk merni. Ha így marad, elsüllyedünk.

A többség ma még hiheti: a cigányügy nem az ő baja, de holnapra kiderül, ez tévedés. A cigányság gondja mindannyiunké: az egész társadalomé. Súlyosabb a demokrácia ügyénél. Mert az orbáni autokráciától előbb-utóbb megszabadulunk. De ha közben elsüllyed a csónak, akkor mindhiába. Diktatúrában lehet élni (van benne praxisunk) – a víz alatt nem lehet.

A cigánykérdés: magyar nemzeti sorskérdés. A kezelésére tett erőfeszítések a magyar társadalom létérdekét szolgálják. A cigányok: mi vagyunk.  

Aki cigányellenes: az magyarellenes.

Aki nem hiszi, olvassa végig a könyvet.

További és megrendelés...
Ára: 1000 Ft